วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2556

การหมุนเวียนของเลือด


การหมุนเวียนของเลือด

หัวใจ (Heart) เป็นอวัยวะที่ทำหน้าที่เสมือนเครื่องสูบฉีดทำให้เกิดแรงดันในหลอดเลือดเพื่อให้ไหลไปยังส่วนต่างๆ ของร่างกายและในขณะเดียวกันก็จะสูบเลือกกลับเข้าสู่หัวใจตั้งอยู่ในทรวงอกระหว่างปอดทั้งสองข้างเอียงไปทางซ้ายของแนวกลางตัว ประกอบด้วยกล้ามเนื้อที่แข็งแรงภายในมี 4 ห้องเป็นโพรงแบ่งเป็นห้องบนสองห้อง เรียกว่า  เอเตรียม (Atrium) ห้องล่างสองห้องเรียกว่า เวนตริเคิล (Ventrcle) หัวใจห้องบนซ้ายและล่างซ้ายมีลิ้นไบคัสพิด (Tricuspid Valve) คั่นอยู่ ซึ่งลิ้นทั้งสองข้างทำหน้าที่ปิดและเปิดเพื่อไม่ให้เลือดไหลย้อนกลับ
     -หัวในห้องบนซ้าย(Left atrium)       มีหน้าที่ รับเลือดที่ผ่านการฟอกที่ปอด
     -หัวใจห้องบนขวา(Right atrium)      มีหน้าที่ รับเลือดที่ร่างกายใช้แล้ว
     -หัวใจห้องล่างขวา(Right ventricle)  มีหน้าที่ สูบฉีดเลือดไปฟอกที่ปอด
     -หัวใจห้องล่างซ้าย(Left ventricle)   มีหน้าที่ สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย
 

รูป  แสดง หัวใจคน
หัวใจห้องเอเตรียมขวาจะรับเลือดจากหลอดเลือดดำ ชื่อชุพีเรียเวนาคาวา โดยจะนำเลือดมาจากศีรษะและแขน และรับเลือดจากหลอดเลือดดำ ชื่ออินฟีเรียเวนาคาวา ซึ่งนำเลือดจากลำตัวและขา กลับเข้าสู้หัวใจ 
เมื่อหัวใจห้องเอเตรียมขวาบีบตัว เลือดจะเข้าสู่บริเวณ เวนตริเคิลขวาโดยผ่านลิ้นไตรคัสพิด เมื่อเวนตริเคิลขวาบีบตัวเลือดจะผ่านลิ้น พัลโมนารีเซมิลูนาร์ หลอดเลือดนี้จะนำเลือดไปฟอกยังปอด เพื่อแลกเปลี่ยนก๊าซ โดยเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และรับก๊าซออกซิเจน ไหลกลับสู่หัวใจทางหลอดเลือดดำ เข้าสู้ห้องเอเตรียมซ้าย เมื่อเอเตรียมซ้ายบีบตัวเลือดก็จะผ่านเลือดก็จะผ่านลิ้นไบคัสเข้าสู้ห้อง บริเวณ เวนตริเคิลซ้าย แล้วบีบตัวดันเลือดให้ไหลผ่านลิ้นเอออร์ติกเซมิลูนาร์ เข้าสู่เอออร์ตา ซึ่งเป็นหลอดเลือดใหญ่ จากเอออร์ตาจะมีหลอดเลือดแตกแขนงแยกไปยังส่วนต่างๆในร่างกาย

เพื่อให้เห็นชัดเจนขอให้ดูแผนภาพต่อไปนี้

 ซึ่งเราสามารถสรุปเป็นหน้าที่ของระบบหมุนเวียนโลหิตได้ดังนี้
     1. นำอาหารและสารอื่น ๆ รวมทั้งออกซิเจนไปเลี้ยงเซลล์ของร่างกาย
     2. นำคาร์บอนไดออกไซด์ไปขับออกทางปอดเพื่อแลกเปลี่ยนก๊าซออกซิเจนกลับมาใช้
     3. ขับถ่ายน้ำของเสียซึ่งเกิดจากเมตาโบลิซึมเพื่อขับออกภายนอกร่างกาย
     4. ช่วยควบคุมและรักษาดุลของสารน้ำภายในร่างกาย
     5. ควบคุมอุณหภูมิของร่างกายให้เป็นปกติ